Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo o SDH Hlubočany

14. 2. 2010

Sbor dobrovolných hasičů Hlubočany

Jelikož naše obec patřila k takzvanému německému ostrůvku, je historie hasičského hnutí v obci datována až po válce. Sbor byl založen v neděli 5. srpna 1945 za účasti 18 zakládajících členů. Prvním předsedou se stal bratr Burda Vladimír a sbor tvořili pouze muži. Počátky sboru poznamenané nejspíš odstraňováním následků války a přechod společnosti do mírového stavu, měli za následek časté spory a málo času členů pro práci ve sboru a tak jen během prvního roku fungování se třikrát měnil výbor. Někteří členové nesli tuto situaci s nelibostí a proto uvádím doslovnou citaci ze zápisu o schůzi kde je napsáno ,, Není bratři, jenom abychom se scházeli a besedovali, ale také pracovali a protože jsme na bývalém německém ostrůvku, je proto na nás, abychom to tu dali po němcích do pořádku.  Bratři, dostali jsme pokyny a instrukce. Máme k dispozici 15 000 Kč na zakoupení helmic a hasičských potřeb, proto musíme začít pracovat. Vezměte si k srdci naše heslo Bližnímu ku pomoci a službě vlasti. Bratři vzpamatujte se ze své pohodlnosti, malosti a lhostejnosti, vemte na vědomí ,že 5,10,20 let po nás přijdou noví členové a co by si pomysleli o svých prvních průkopnících a jejich činnosti“.

A tak můžeme dnes s hrdostí vzpomenout na zakládající členy a poděkovat jim za skutečnost, že je nic neodradilo a sbor funguje dodnes. K 31.12 2009 měl náš sbor 91 členů, z toho 23 mladých hasičů. Výbor pracuje v 16 členném složení.

O společenský život v obci se staráme jako jedna z mála složek v obci. Téměř každý měsíc se snažíme uspořádat kulturní, nebo sportovní akci. Snažíme se udržovat tradice, které se předávají z generace na generaci, a tvoříme nové tradice. Pravidelně se pořádají ostatky, tradiční hody, taneční zábavy, soutěž v požárním útoku (letos to bude již 26. ročník). K těm mladším tradicím patří soutěž mladých hasičů, dětský karneval, mikulášská besídka, pálení čarodějnic, drakiáda. V blízké minulosti jsme pořádali koncerty dechových kapel.   

 Výbor se schází pravidelně každý měsíc a zabývá se přípravami a zabezpečením akcí. Že to není nic jednoduchého, Vám potvrdí každý člen. Spousta volného času pro potěšení druhých. Ve sboru pracuje pět soutěžních družstev, které se pravidelně zúčastňují soutěží Velké ceny okresu Vyškov, Soptíka a okrskové ligy a pokud to čas dovolí i soutěží v okolních okresech nebo u spřátelených sborů. Jen v loňském roce to bylo u mužů 21 soutěží. V soutěžích VC se zapojují muži a ženy. Pravidelně trénují a připravují se na soutěže a podílí se na přípravách a organizaci všech akcí pořádaných sborem. V loňském roce, se naše ženy  umístili celkově na 6. místě, muži obsadili 9. místo. Draci Hlubočany, je družstvo, které ke svým výkonům využívá historické techniky, jeho členové však nejsou starší 41 let.  Zúčastňují se oslav výročí sborů, kde předvádí svoje umění. Při účasti na oslavách 120 výročí v Myslejovicích dokonce pomáhali svou technikou hasit požár louky. Mladí hasiči jsou rozděleni na mladší a starší kategorii. I když se obnovila činnost  mládeže po dlouhých 9 letech a pravidelně cvičí čtvrtý rok, zdatně konkurují nejlepším družstvům na okrese a mladší hasiči v loňském roce patřili k nejlepším v požárním útoku. Starší kategorie zase patři k nejlepším v běhu na 60 metrů s překážkami. Všem členům těchto družstev a jejich trenérům a vedoucím patří za jejich práci uznání a poděkování.

Náš sbor patřil vždy k nejlepším na okrese, soupeři z nás měli respekt a zúčastňovali se pravidelně soutěží na okrese Vyškov i mimo něj. Nejlepšími výsledky sboru bylo 2. Místo dorostenek na Krajské soutěži v Moravských Budějovicích a dvakrát druhé místo na krajské soutěži žen. Muži dosáhli na 2. místo celkově ve VC okresu v roce 1994.

Finance, které sbor potřebuje pro svou činnost, získáváme sběrem železa, pořádáním akcí a také dostáváme příspěvek neziskovým organizacím od obecního úřadu. Pokud je možnost pokoušíme se zažádat si o finance přes dotační tituly. Z jednoho takového grantu Sdružení obcí Větrník jsme získali finance na ozvučovací aparaturu a hadice. Nyní máme podanou žádost na materiál pro činnost mladých hasičů přes Místní akční skupinu Společná cesta z programu Leader. Využíváme také možnosti, získat dotace na činnost mládeže z MŠMT, s jejíž získáním nám pomáhá okresní sdružení ve Vyškově.     

Ženy v našem sboru jsou neodmyslitelnou součástí, figurují ve výboru, tvoří soutěžní družstvo, při pořádání akcí vypomáhají při občerstvení a administrativních úkonech. Při akcích pro děti společně s učitelkami MŠ připravují a provádí hry s dětmi.  Z celkového počtu členů je 23 žen.

Co se týká zásahu u požárů, je pro nás minulost. Díky státním orgánům dobrovolní hasiči ztratili pravomoc, pokud nejsou zároveň součástí jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jakkoliv se podílet na pomoci spoluobčanům. Pokud obec nemá zájem, obsadit do zásahové jednotky členy SDH, nezbývá nám než se soustředit na pořádání kulturních akcí a soutěží. Mnozí politici a to i zastupitelé nechápou význam pojmů SDH a JSDH obcí. Oba by měli mít stejné poslání, ale každý má jiné pravomoce.

SDH není zřizován zákonem 133/ 1985 o požární ochraně , jsme pouze občanské sdružení na úseku požární ochrany, náš majetek, vozidla a technika nemůže být součástí Integrovaného záchranného systému,sbor nemůže žádat o dotace z rozpočtových kapitol ministerstev a krajů na techniku, jeho členové však pokud o to obec projeví zájem mohou být členové zásahové jednotky obce.

Jednotka SDH obce (zásahová jednotka) je zřizována na základě zákona 133/ 1985 a jeho novelizace 203/1994 obcí, která zodpovídá za činnost jednotky a má zákonem daná práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona a může čerpat prostředky pro její činnost z dotací kraje a ministerstev. Technika a vozidla používaná pro činnost jednotky ve vlastnictví obce jsou zařazena do IZS kraje pokud obec tuto techniku vlastní.

Tato zbytečná opatření státních orgánů brání sborům, které mají techniku a vybavení potřebné k zásahu, ale nemohou být v IZS kraje v jejich pomoci spoluobčanům.

Požár v naší obci řádil naposledy před 13 lety v rodinném domku, kdy shořela kůlna s dřevem a část hospodářského stavení, obytná část byla včasným zásahem uchráněna. A největší co do rozsahu i délky trvání byl požár seníku na farmě Rostěnice a.s., kde shořely dvě haly s čerstvě uskladněnou slámou a byli ohroženy stáje s dobytkem. Likvidace tohoto požáru s účastí našeho SDH trvala 3 dny a zajišťovala se dálková doprava vody z místní požární nádrže a dohašování požáru při rozebírání konstrukcí společně s HZS Vyškov. V loňském roce jsme se účastnili námětového cvičení okrsku Kučerov s dálkovou dopravou vody při simulovaném požáru hospodářské budovy v Pavlovicích.   V letošním roce jsme byli požádáni o pomoc při odstraňování ledové kalamity 9. ledna na zprovoznění místních komunikací.

Techniku a vybavení pro svoji činnost si nakupujeme dle potřeb a finančních prostředků. Cvičící družstva spolknou nejvíce peněz na vybavení, dresy, a techniku, která se nám vrací v podobě úspěchů na soutěžích. I když to nejsou přední příčky, ostudu určitě svými výkony nedělají.  Mládež nám dělá radost, proto se jim odměňujeme letním táborem a dalšími drobnými výlety. Dospělí se každoročně pobaví při zakončení sezony, kde se proberou úspěchy a nezdary v soutěžích a připraví se strategie na další rok.

Velkým kladem je vzájemná spolupráce se sousedním SDH Kučerov, k jejichž okrsku naše SDH spadá a máme skvělé vztahy a snažíme si vzájemně pomáhat, ale také spolu bojujeme na soutěžích. V loňském roce jsme sestavili společné družstvo na turnaj v sálové kopané sborů okresu Vyškov. Děti z Kučerova si vozíme k nám na výcvik, a až dorostou do dospělé kategorie, záleží na nich, v kterém sboru budou dále pracovat. K této strategii jsme se rozhodli po neúspěšném sestavení družstva mládeže samostatně v každé obci. Dětí však bylo málo a proto jsme přistoupili ke sloučení z obou obcí.

Po letech se obnovila činnost okrsku, kdy každý sbor pořádá svou soutěž a po 6 soutěžích byl znám vítěz. Byl to SDH Kučerov avšak pouze o necelou vteřinku před naším družstvem mužů, ženy skončili na 6. Místě stejně jako ve VC okresu.

Do budoucna bych přál našemu sboru hodně sportovních úspěchů, mnoho sil do pořádání společných akcí ať nám vydrží elán do další činnosti. Spolupráce s obcí ať nám pomáhá k lepšímu zvládnutí našich akcí. Okrsek ať pracuje tak jak v posledních dvou letech.

Chtěl bych touto formou poděkovat všem členům, kteří za uplynulých 65 let fungování SDH Hlubočany prošli jeho řadami, a zanechali nám svůj odkaz a zkušenosti. Vím, že to nebylo vždy lehké a mnohdy se nějaká ta bouře vyskytla, ale sbor funguje a ať je tomu dalších 65 let. Všem současným členům a příznivcům přeji pevné zdraví a našim rodinám děkuji za shovívavost, kterou nám projevují, jelikož nám tato činnost spolkne mnoho našeho volného času. 

Jmenuji se Zbyšek Pěnčík ve sboru jsem od svých 6 let, kam mně přivedli rodiče, kteří byli oba členové. 20 let pracuji jako velitel sboru a pokud mi zdraví a kolegové dovolí, budu se snažit pomáhat co nejdéle. V roce 2008 jsem byl jmenován velitelem zásahové jednotky obce, kterou však někteří zastupitelé považují za zbytečnou, vzhledem k vzdálenosti od okresního města a dostupnosti HZS.

  http://vyskovsky.denik.cz/hasici/z-hlubocanskych-hasicu-maji-souperi-respekt.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář